គ្រឿងការពាររន្ទះ

គ្រឿងការពាររន្ទះ

ឧបករណ៍ការពាររន្ទះរួមមានថ្នាំគីមីកំដៅនិងខ្សែកាបរន្ទះ:

ការផ្សារភ្ជាប់គីមីកម្ដៅរបស់អេស្ប៉ាញ

KLK_90 ការផ្សារគីមីកំដៅនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញ (ខ្សែដែកតែមួយអ៊ីញ 36-50 មម)
KLK_115 ការផ្សារភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញ (ខ្សែកាបមួយខ្សែ 50-70 មម)
KLK_150 ការផ្សារគីមីកំដៅនៃប្រទេសអេស្បាញ (ខ្សែ 70-90 មម)

ខ្សែស្ពាន់សម្រាប់រន្ទះរត់: ពិដានខ្សែកម៉ោងវៀតណាមសម្រាប់រន្ទះ