សំភារះអគ្គីសនី - Electric Equipments

KH ក្រុមហ៊ុនការមាន​កំណត់ផឿងទ្បាយ

សំភារះអគ្គីសនី - Electric Equipments

ទំនាក់ទំនង

អាស័យដ្ឋាន: 232 ផ្លូវលេខ 18 សង្កាត់បិនហឺងហ្វាខែត្របិនតឺង ទីក្រុងហូរចិមិញ (ផ្លូវអតីត M1 - ឧទ្យានឧស្សាហកម្មតឺងបិនបង្រីកចេញ)

Facebook: សំភារះអគ្គីសនី - Electric Equipments 

Youtube: សំភារះអគ្គីសនី - Electric Equipments 

 

Hotline :

ឈ្នោះ :យ៉ាងកាវហើយ

Mr. KAO YANG HOEY

ទូរ: +85560479666  +84962899019

Whatsapp: +84962899019

Viber: +84962899019

Zalo: +84962899019

Email: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។