រ៉ីឡេការពារ Mikro protection relay (បណ្តាលមកពីកំហុសឆ្គងនៅលើផែនដីការលេចធ្លាយផែនដីការបាត់បង់ដំណាក់កាលនិងការផ្លាស់ប្តូរ): MK201A, MK202A, MK203A MK204A, MX100A, MX200A, MK301A, DIN300, MK1000A ...

រ៉ីឡេការពារ Mikro protection relay

Mikro AN112

Mikro-AN112 : បង្ហាញការជូនដំណឹងសម្រាប់ប្រព័ន្ធរោទិ៍។

តម្លៃលក់3,461,705 ៛

Mikro AN120

Mikro-AN120: បង្ហាញការជូនដំណឹងសម្រាប់ប្រព័ន្ធរោទិ៍។

តម្លៃលក់4,488,005 ៛

Mikro AN128

Mikro-AN128 : បង្ហាញការជូនដំណឹងសម្រាប់ប្រព័ន្ធរោទិ៍។

តម្លៃលក់5,710,105 ៛

Mikro DIN310

Mikro-DIN310 : Relay រ៉ីឡេ ការពារលេចធ្លាយ, បង្ហាញលេខតាម LED 7 ចម្រៀក.ប្រភេទផ្ជប់លើ Din Rail.

តម្លៃលក់479,605 ៛

Mikro DIN330

Mikro-DIN330 : Relay រ៉ីឡេ ការពារលេចធ្លាយ, បង្ហាញលេខតាម LED 7 ចម្រៀក.ប្រភេទផ្ជប់លើ Din Rail.

តម្លៃលក់909,705 ៛

Mikro MK1000A (NX1000A 240A)

Mikro-MK1000A (NX1000A-240A) : Relay រ៉ីឡេ ការពារជាមួយចរន្តនិងប៉ះដី,បង្ហាញលេខតាម LED 7 ចម្រៀក

តម្លៃលក់1,730,305 ៛

Mikro MK201A ( NX201A 240A )

Mikro-MK201A ( NX201A-240A ) : Relay រ៉ីឡេ ​ការពារប៉ះដី បង្ហាញថាមពលនិងបង្ហាញស្ថានភាព LED ។

តម្លៃលក់367,405 ៛

Mikro MK202A ( NX202A 240A )

Mikro-MK202A ( NX202A-240A ) : Relay រ៉ីឡេ ការពារប៉ះដី បង្ហាញថាមពលនិងបង្ហាញស្ថានភាព LED ។

តម្លៃលក់508,205 ៛

Mikro MK203A (NX203A 240A)

Mikro-MK203A (NX203A-240A) : Relay រ៉ីឡេ ការការពារចរន្ត,បង្ហាញថាមពលនិងបង្ហាញស្ថានភាព LED ។

តម្លៃលក់596,205 ៛

Mikro MK2200

Mikro-MK2200 : Relay រ៉ីឡេ ការពារជាមួយចរន្តនិងប៉ះដី. អាចទាក់ទងជាមួយកុំព្យូទ័រឬប្រព័ន្ធ SCADA ...

តម្លៃលក់3,559,605 ៛

Mikro MK2200L

Mikro-MK2200L : Relay រ៉ីឡេ ការពារជាមួយចរន្តនិងប៉ះដី. អាចទាក់ទងជាមួយកុំព្យូទ័រឬប្រព័ន្ធ SCADA ...

តម្លៃលក់3,666,305 ៛

Mikro MK231A (NX231 240A)

Mikro-MK231A (NX231-240A) : Relay រ៉ីឡេ ការពារប៉ះដី ,បង្ហាញលេខតាម LED 7 ចម្រៀក

តម្លៃលក់743,605 ៛

Mikro MK232A (NX232A 240A)

Mikro-MK232A (NX232A-240A) : Relay រ៉ីឡេ ការពារប៉ះដី ,បង្ហាញលេខតាម LED 7 ចម្រៀក

តម្លៃលក់889,905 ៛

Mikro MK233A (NX233A 240A)

Mikro-MK233A (NX233A-240A) : Relay រ៉ីឡេ ការការពារចរន្ត, បង្ហាញលេខតាម LED 7 ចម្រៀក

តម្លៃលក់968,005 ៛

Mikro MK234A (NX234A 240A)

Mikro-MK234A (NX234A-240A) : Relay រ៉ីឡេ ការការពារចរន្ត, បង្ហាញលេខតាម LED 7 ចម្រៀក

តម្លៃលក់919,605 ៛

Mikro MK302A ( NX302A 240A )

Mikro-MK302A (NX302A-240A) : Relay រ៉ីឡេ ការពារលេចធ្លាយ, ប្រភេទនៃទូមុខ, ...

តម្លៃលក់459,805 ៛

Mikro MK330A

Mikro-MK330A : Relay រ៉ីឡេ ការពារលេចធ្លាយ, បង្ហាញលេខតាមLED 7 ចម្រៀក

តម្លៃលក់880,005 ៛

Mikro MPR 500

Mikro-MPR 500: Relay រ៉ីឡេ សុវត្ថិភាពពហុមុខងារ motor.

តម្លៃលក់1,799,605 ៛

Mikro MU2300

Mikro MU2300 : Relay រ៉ីឡេ ការពារវ៉ុលពហុមុខងារ, អាចទាក់ទងជាមួយកុំព្យូទ័រឬប្រព័ន្ធSCADA តាមទ្វារ ...

តម្លៃលក់4,615,605 ៛

Mikro MU250

Mikro-MU250: Relay រ៉ីឡេ ការពារវ៉ុលពហុមុខងារ (ហ្វុសវ៉ុល, វ៉ុលទាប, បញ្រ្ចាសហ្វា, បាត់ហ្វា , ...

តម្លៃលក់479,605 ៛

Mikro NX300A 230A ( MK300A )

Mikro-MK300A ( NX300A-230A ) : Relay រ៉ីឡេ ការពារលេចធ្លាយ, បង្ហាញលេខតាមLED 7 ចម្រៀក

តម្លៃលក់440,005 ៛

Mikro NX301A 240A ( MK301A )

Mikro-MK301A ( NX301A-240A ) : Relay រ៉ីឡេ ការពារលេចធ្លាយ, ប្រភេទនៃទូមុខ, ...

តម្លៃលក់342,105 ៛

Mikro RPR 415

Mikro-RPR 415: Relay រ៉ីឡេ ការពារម៉ាស៊ីនភ្លើងប្រឆាំងនឹងថាមពលបញ្ច្រាស Motor.

តម្លៃលក់1,114,305 ៛