ជីពចរបញ្ជូន Schneider (បើក / បិទដោយជីពចរ): A9C30811, A9C30812, A9C30815, A9C30816, A9C30831 ...

Schneider
ទំព័រ​ទី 1 ​ទាំងអស់ 2 ទំព័រ
ទី 1 - 24 (សរុប28)

Relay រ៉ីឡេ ការបញ្ជូនជីពចររបស់ Schneider A9C30811

Relay រ៉ីឡេ ការបញ្ជូនជីពចររបស់ Schneider A9C30811 ជាមួយគន្លឹះមេកានិច។ ...

តម្លៃលក់70,405 ៛

Schneider A9C30811 ACTI9 ITL16A 1NO 230/240VAC 110VDC 50-60

Schneider A9C30811 ACTI9 ITL16A 1NO 230/240VAC 110VDC 50-60

តម្លៃលក់74,000 ៛

Schneider A9C30812 ACTI9 ITL16A 2NO 230/240VAC 50-60HZ 110V

Schneider A9C30812 ACTI9 ITL16A 2NO 230/240VAC 50-60HZ 110V

តម្លៃលក់114,000 ៛

Schneider A9C30815 ACTI9 ITLI 16A 1NO 1NF 230...240VAC 50-6

Schneider A9C30815 ACTI9 ITLI 16A 1NO 1NF 230...240VAC 50-6

តម្លៃលក់151,000 ៛

Schneider A9C30831 ACTI9 ITL 32A 1NO

Schneider A9C30831 ACTI9 ITL 32A 1NO

តម្លៃលក់135,000 ៛

Schneider A9C32811 ACTI9 ITLS16A 1NO 230/240VAC 50-60HZ 110

Schneider A9C32811 ACTI9 ITLS16A 1NO 230/240VAC 50-60HZ 110

តម្លៃលក់135,000 ៛

Schneider A9C32816 ACTI9 IETL16A 1O-F ET 1NO 230/240VAC 50-

Schneider A9C32816 ACTI9 IETL16A 1O-F ET 1NO 230/240VAC 50-

តម្លៃលក់177,000 ៛

Schneider A9C32836 ACTI9 IETL 32A 1NO 230...240VAC 50-60HZ

Schneider A9C32836 ACTI9 IETL 32A 1NO 230...240VAC 50-60HZ

តម្លៃលក់135,000 ៛

Schneider A9C33811 ACTI9 ITLC 16A 1NO 230...240VAC 50-60HZ

Schneider A9C33811 ACTI9 ITLC 16A 1NO 230...240VAC 50-60HZ

តម្លៃលក់186,000 ៛

Schneider A9E16065 IRTA 2P TIME RELAY START ON LATCH ORDER

Schneider A9E16065 IRTA 2P TIME RELAY START ON LATCH ORDER

តម្លៃលក់291,000 ៛

Schneider A9E16066 IRTB 2P TIME RELAY DURATION ON IMPULSE

Schneider A9E16066 IRTB 2P TIME RELAY DURATION ON IMPULSE

តម្លៃលក់349,000 ៛

Schneider A9E16067 IRTC 2P TIME RELAY DURATION END OF PULSE

Schneider A9E16067 IRTC 2P TIME RELAY DURATION END OF PULSE

តម្លៃលក់349,000 ៛

Schneider A9E16068 IRTH 2P TIME RELAY DURATION LATCH ORDER

Schneider A9E16068 IRTH 2P TIME RELAY DURATION LATCH ORDER

តម្លៃលក់349,000 ៛

Schneider A9E16069 IRTL 2P TIME RELAY DELAYED BLINKING

Schneider A9E16069 IRTL 2P TIME RELAY DELAYED BLINKING

តម្លៃលក់363,000 ៛

Schneider A9S60120 ACTI9 ISW SWITCH 1P 20A 250V

Schneider A9S60120 ACTI9 ISW SWITCH 1P 20A 250V

តម្លៃលក់34,000 ៛

Schneider A9S60132 ACTI9 ISW SWITCH 1P 32A 250V

Schneider A9S60132 ACTI9 ISW SWITCH 1P 32A 250V

តម្លៃលក់44,000 ៛

Schneider A9S60220 ACTI9 ISW SWITCH 2P 20A 415V

Schneider A9S60220 ACTI9 ISW SWITCH 2P 20A 415V

តម្លៃលក់56,000 ៛

Schneider A9S60232 ACTI9 ISW SWITCH 2P 32A 415V

Schneider A9S60232 ACTI9 ISW SWITCH 2P 32A 415V

តម្លៃលក់68,000 ៛

Schneider A9S60332 ACTI9 ISW SWITCH 3P 32A 415V

Schneider A9S60332 ACTI9 ISW SWITCH 3P 32A 415V

តម្លៃលក់103,000 ៛

Schneider A9S60432 ACTI9 ISW SWITCH 4P 32A 415V

Schneider A9S60432 ACTI9 ISW SWITCH 4P 32A 415V

តម្លៃលក់133,000 ៛

Schneider A9S65163 ACTI9 ISW SWITCH 1P 63A 250VAC

Schneider A9S65163 ACTI9 ISW SWITCH 1P 63A 250VAC

តម្លៃលក់82,000 ៛

Schneider A9S65191 ACTI9 ISW SWITCH 1P 100A 250VAC

Schneider A9S65191 ACTI9 ISW SWITCH 1P 100A 250VAC

តម្លៃលក់221,000 ៛

Schneider A9S65263 ACTI9 ISW SWITCH 2P 63A 415VAC

Schneider A9S65263 ACTI9 ISW SWITCH 2P 63A 415VAC

តម្លៃលក់123,000 ៛

Schneider A9S65291 ACTI9 ISW SWITCH 2P 100A 415VAC

Schneider A9S65291 ACTI9 ISW SWITCH 2P 100A 415VAC

តម្លៃលក់331,000 ៛
ទំព័រ​ទី 1 ​ទាំងអស់ 2 ទំព័រ