រ៉ីទ្បែមធ្យម Omron ប្រភេទ LY2N, LY4N, MY2N-GS, MY4N-GS - Omron Auxiliary relays

រ៉ីទ្បែមធ្យម Omron ប្រភេទ

LY2N AC220/240 8 ជើងធំ 2 គូ 10A ជាមួយអំពូលភ្លើង
... PTF14A-Eជើង 14 ជើងបំផ្លៀត, អោយ LY4N