ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ Sono

ឧបករណ៍ការពាររន្ទះSono

រួមមានការការពារនិងឧបករណ៍ការពាររន្ទះសំរាប់ខ្សែកាបនិងខ្សែកាបសញ្ញាផ្កាយរណប (CATV, SATV) ខ្សែកោងសញ្ញានៃប្រព័ន្ធកាមេរ៉ានិងបណ្តាញទូរគមនាគមន៍ (ទូរសព្ទ, ADSL, ISDN) , រន្ធការពារថាមពល AC-220, ...
1 ឧបករណ៍ការពាររន្ទះសំរាប់ខ្សែកាបនិងខ្សែកាបសញ្ញាផ្កាយរណប (CATV, SATV) ។ ក្បាល ភ្ជាប់ F (ចូល / ចេញ) ។ WPM-FTV សឹង្ហបុរី
.... 16 ឧបករណ៍ការពាររន្ទះការពារ AC-220 (ដ្រាយ 6 - ឌុយខ្សែ 3 ម 3) ។ EP220 KX / 6/3 សូឡូប៊ុលហ្គារី