សម្ភារះការពាររន្ទះ OBO ឧបករណ៍ការពារ OBO: ការរឹតបន្តឹង V10, V10 C / 1 + NPE, V20-C / 1, V20-C / 1 + NPE, V20-C / 3 + NPE ...

ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ OBO
ទំព័រ​ទី 1 ​ទាំងអស់ 2 ទំព័រ
ទី 1 - 24 (សរុប41)

C25-B+C : Module ជំនួសការការពាររន្ទះ N-PE

OBO C25-B+C : Modul ជំនួសការការពាររន្ទះ N-PE. ប្រើជាមួយ V25-B+C, V20-C, V10-C

តម្លៃលក់294,805 ៛

MC125-B/NPE : ការពាររន្ទះ N-PE 125kA (10/350 uS)

OBO MC125-B/NPE : ការពាររន្ទះ N-PE 125kA (10/350 uS)

តម្លៃលក់1,041,705 ៛

MC50-B-OS : Module ការពាររន្ទះ 50kA, មានពណ៌អោយដឹងខូច

OBO-MC50-B-OS : Module ការពាររន្ទះ 50kA, មានពណ៌អោយដឹងខូច

MC50-B3+1-OS : ការពាររន្ទះរាលដាល 3ហ្វា In 150kA (10/350 uS)

OBO MC50-B3+1-OS : ការពាររន្ទះរាលដាល 3ហ្វា In 200kA (10/350 uS)

MC50-B3-OS : ការពាររន្ទះ ៣ហ្វា In 150kA (10/350 uS)

OBO MC50-B3-OS : ការពាររន្ទះ ៣ហ្វា In 150kA (10/350 uS), ...

MC50-B: Module ការពាររន្ទះ In 50kA

OBO MC50-B: Module ការពាររន្ទះ Imax 50kA. កម្រិតកើនឡើង 1 ...

តម្លៃលក់84,705 ៛

MCD125-B/NPE : :ការការពារប្រឆាំងនឹងរន្ទះ N-PE

OBO MCD125-B/NPE :ការការពារប្រឆាំងនឹងរន្ទះ N-PE, រួមបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងគណកាត់បន្ថយរន្ទះ.

តម្លៃលក់1,204,505 ៛

MCD50-B-OS : Module ការពាររន្ទះ 50kA (10/350uS)

OBO MCD50-B-OS : Module ការពាររន្ទះ50kA (10/350uS)ជំនួសនៅពេលខូច

តម្លៃលក់941,605 ៛

MCD50-B3+1-OS : ការពាររន្ទះរាលដាល 3ហ្វា In 200kA (10/350 uS)

OBO MCD50-B3+1-OS : ការពាររន្ទះរាលដាល 3ហ្វា In 200kA (10/350 uS)

តម្លៃលក់5,416,405 ៛

MCD50-B3-OS : ការពាររន្ទះរាលដាល 3ហ្វា In 200kA (10/350 uS)

OBO MCD50-B3-OS : ការពាររន្ទះរាលដាល 3ហ្វាIn 200kA (10/350 uS)

តម្លៃលក់4,307,605 ៛

OBO V25-B+C/3-AS : ការពាររន្ទះ In 30kA/ហ្វា, I max 50kA/ហ្វា. មានស៊ីរ៉ែន

OBO V25-B+C/3-AS : ការពាររន្ទះ In 30kA/ហ្វា, I max 50kA/ហ្វា. មានស៊ីរ៉ែន

OBO V25-B+C/4-AS: ការពាររន្ទះ 3 pha In 120kA, Imax 200kA

OBO V25-B+C/4-AS: ការពាររន្ទះ ៣ហ្វា In 120kA, Imax 200kA, ការជូនដំណឹងកម្រិត 1 + 2

OBO V25-B+C1+NPE : ការពាររន្ទះ 2P In 60kA, N-PE

OBO V25-B+C1+NPE :ការពាររន្ទះ ២ហ្វា In 60kA, N-PE. ការប្រើប្រាស់ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រព័ន្ធគឺN, PE ...

OBO V25-B+C2 : ការពាររន្ទះ 2P In 60kA, Imax 100kA

OBO V25-B+C2 : ការការពាររន្ទះ ២ហ្វា In 60kA, Imax 100kA. ការពាររន្ទះថ្នាក់ទី 1 + 2

OBO V25-B+C3 : ការពាររន្ទះ 3P In 90kA, Imax 150kA

OBO V25-B+C3 : ការការពាររន្ទះ ៣ហ្វា In 90kA, Imax 150kA. ការការពារថ្នាក់ទី 1 + 2

OBO V25-B+C3+NPE : ការពាររន្ទះ 4P In 120kA

OBO V25-B+C3+NPE : ការពាររន្ទះ ៤ហ្វា In 120kA, Imax 200kA,មានការការពារ N-PE. ...

OBO V25-B+C4 : ការពាររន្ទះ 4P In 120kA, Imax 200kA

OBO V25-B+C4 : cការការពាររន្ទះ ៤ហ្វា In 120kA, Imax 200kA, ការពារថ្នាក់ទី 1 + 2

OBO V50-B+C : Module ការពាររន្ទះ Imax 50kA, combicontroller

OBO V50-B+C : Module ការពាររន្ទះ Imax 50kA, combicontroller, កម្រិត 1+2

តម្លៃលក់507,105 ៛

V10 Compact - 255 : ការការពាររន្ទះ 3 ហ្វា 230/400V - Imax 60kA

OBO-V10 Compact - 255 : ការការពាររន្ទះ 3 ហ្វា 230/400V - Imax (total) 60kA

តម្លៃលក់624,805 ៛

V10 Compact 150 : ការការពាររន្ទះ 3 ហ្វា 110/200VAC Imax 60kA

OBO V10 Compact 150 :ការការពាររន្ទះ 3 ហ្វា 110/200VAC Imax 60kA. ប្រើសម្រាប់សំណាញ់ VLN = 110, 127V

តម្លៃលក់610,505 ៛

V10-C/0-280 : Module ជំនួសការពាររន្ទះ 1P

OBO V10-C/0-280 : Module (V10-C) ជំនួសការពាររន្ទះ1P 20kA max, 280V,ប្រើសម្រាប់សំណាញ់ PN~220V

តម្លៃលក់121,005 ៛

V10-C/1+NPE-280 : ការពាររន្ទះ 230V Imax 20kA

OBO-V10-C/1+NPE-280 : ការការពាររន្ទះ 230V Imax 20kA. ប្រើសម្រាប់ដំណាក់កាលតែមួយ 220VAC

តម្លៃលក់452,105 ៛

V10-C/3+NPE-280 : ការការពាររន្ទះ 3 ហ្វា 230/400V, Imax 20kA / pha

V10-C/3+NPE-280 : ការការពាររន្ទះ OBO 3 ហ្វា 230/400V, Imax 20kA / ហ្វា. I total 40kA

តម្លៃលក់814,005 ៛

V20-C/0-150 : Module ជំនួសការពាររន្ទះ 110VAC Imax 40kA

OBO V20-C/0-150 : Modul ជំនួសការការពាររន្ទះ 110VAC/127VAC Imax 40kA

ទំព័រ​ទី 1 ​ទាំងអស់ 2 ទំព័រ