អ្នកទទួលភ្លើងផ្លុវអូមេកាមានប្រភេទផ្សេងៗ

ម្ជិលហឹតរន្ទះ Omega

លោកគីមបានប្រមូល ESE OMEGA, Ω-x25 ។ កែវកញ្ចក់បារាំង 65 ម
គីមបានប្រមូល ESE OMEGA, Ω-x35 ។ វ៉ែនតាបារាំង 73 ម៉ែត្រវ៉ែនតា
លោកគីមបានប្រមូល ESE OMEGA, Ω-x45 ។ កញ្ចក់សម្រាប់ 89m ប្រទេសបារាំង
លោកគីមបានប្រមូល ESE OMEGA, Ω-x60 ។ កែវសម្រាប់ដំណោះស្រាយបារាំង 107m
រន្ទះ CCF PI Y-N02 Counter
ម៉ាស៊ីនភ្លើងរន្ទះ CCF PI Y-N03 បារាំង
លេខរៀង ProLEC-6X ។ ក្រុមហ៊ុនអាមេរិក PROTEC
សន្ទះនេះក៏សាកសមសម្រាប់ ProISG-50 ផងដែរ។ ក្រុមហ៊ុនអាមេរិក PROTEC