អ្នកទទួលរន្ទះ Eurostar រួមបញ្ចូល:

ម្ជិលហឹតរន្ទះEurostar

រន្ទះដំបូង - រន្ទះរន្ទះដើម E.S.E. កាំការពារ 51 ម៉ែត្រ។ ម៉ូដែល: EuroStar-ES.15 ផលិតនៅសហភាពអឺរ៉ុប
រន្ទះដំបូង - រន្ទះរន្ទះដើម E.S.E. កាំការពារជិត 61 ម៉ែត្រ។ ម៉ូដែល: EuroStar-ES.30 ផលិតនៅសហភាពអឺរ៉ុប
រន្ទះដំបូង - រន្ទះរន្ទះដើម E.S.E. កាំការពារ 89 ម៉ែត្រ។ ម៉ូដែល: EuroStar-ES.45 ផលិតក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប
រន្ទះដំបូង - រន្ទះរន្ទះដើម E.S.E. កាំការពារគឺ 106 ម៉ែត្រ។ ម៉ូដែល: EuroStar-ES.60 ប្រភពដើម EU