ផ្លេកបន្ទោរសម័យទំនើប CPT-1 ប្រមូលម្ជុលអេស្ប៉ាញ

ម្ជិលហឹតរន្ទះCiprotec