ការពាររន្ទះ Ingesco រន្ទះរន្ទះដែលមានការសាយភាយដំបូង Ingesco : PDC 3.3, PDC 4.3, PDC 5.3, PDC-E45, CDR-1, ...

ការពាររន្ទះ Ingesco

Ingesco CDR-1

Ingesco CDR-1: ឧបករណ៏ប្រឆាំងរន្ទះរបស់ក្រុមហ៊ុន INGESCO(អេស្ប៉ាញ)

តម្លៃលក់1,292,505 ៛

Ingesco PDC 2.1

Ingesco PDC 2.1: កាំការពារ 57m

តម្លៃលក់2,261,605 ៛

Ingesco PDC 3.1

Ingesco PDC 3.1: កាំការពារ 69m

តម្លៃលក់3,070,105 ៛

Ingesco PDC 3.3

Ingesco PDC 3.3:កាំការពារ 75m

តម្លៃលក់4,039,205 ៛

Ingesco PDC 4.3

Ingesco PDC 4.3: កាំការពារ 85m

តម្លៃលក់4,684,905 ៛

Ingesco PDC 5.3

Ingesco PDC 5.3: កាំការពារ 95m

តម្លៃលក់5,008,305 ៛

Ingesco PDC 6.3

Ingesco PDC 6.3: កាំការពារ 114m

តម្លៃលក់5,331,705 ៛

Ingesco PDC-E15

Ingesco PDC-E15:កាំការពារ 75m

តម្លៃលក់3,392,405 ៛

Ingesco PDC-E30

Ingesco PDC-E30: កាំការពារ 80m

តម្លៃលក់3,877,505 ៛

Ingesco PDC-E45

Ingesco PDC-E45: កាំការពារ 105m

តម្លៃលក់4,362,605 ៛

Ingesco PDC-E60

Ingesco PDC-E60: កាំការពារ 120m

តម្លៃលក់5,331,705 ៛