គំនរជីពចរសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពាររន្ទះ

គំនរដី RAM RATNA

RAM RATNA ស្រោបស្ពាន់Φ 14 វែង 2.4m ឥណ្ឌា
RAM RATNA ស្រោបស្ពាន់Φ 16 ប្រវែង 2.4m ឥណ្ឌា
RAMRAAT ដាប់ទ័រធ្វើពីទង់ដែងΦ 16 ប្រវែង 3 មឥណ្ឌា។