សម្ភារះការពាររន្ទះ SPD Surge protection devices

ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ

ឧបករណ៍រឹតបន្តឹងការពារ (អ្នកចាប់និងអ្នកបង្ក្រាប): Ingesco, Pulsar, Cirprotect, OBO, LPI, ETI