ឧបករណ៏ចាប់សញ្ញា sensor

ឧបករណ៏ចាប់សញ្ញា

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យសៀគ្វី: ឧបករណ៏សីតុណ្ហភាពឧបករណ៏អុបទិកឧបករណ៏ជិតឧបករណ៏ ultrasonic ឧបករណ៏ឡាស៊ែរឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធជាមួយសញ្ញាផ្សេងៗ: ទំនាក់ទំនងស្ងួតអាណាឡូក (0-10VDC 4-20mA) ...

Sensor Brand
ចាប់សញ្ញាជិត proximity sensor Omron, Autonics, Fotek, Schneider, Samil
ចាប់សញ្ញាសម្ពាធ Pressure Sensor Omron, Autonics, Fotek, Schneider, Samil, Danfoss
សញ្ញាចាប់សីតុណ្ហាភាព Temperature Sensor Omron, Autonics, Fotek, Schneider, Samil
Optical sensor សញ្ញាអុបទិក Omron, Autonics, Fotek, Schneider, Samil
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Ultrasonic Sensor Omron, Autonics, Fotek, Schneider, Samil