តារាងតម្លៃទំនិញឧបករណ៏អគ្គីសនីម៉ាក LS (USD)

អនុវត្តអំពីថ្ងៃ 20-04-2019

MCCB 2P
Product code In (A) Icu(KA) Price (USD)
ABN52c 15-20-30-40-50A 30 27.74
ABN62c 60A 30 32.83
ABN102c 15-20-30-40-50-60-75-100A 35 37.30
ABN202c 125-150-175-200-225-250A 65 68.70
ABN402c 250-300-350-400A 50 169.13
ABS32c 10~30A 25 28.26
ABS52c 30~50A 35 30.87
ABS102c 40-50-60-75-100-125A 85 51.96
ABS202c 125-150-175-200-225-250A 85 76.30
BS32c (không vỏ) 6-10-15-20-30A 1.5 3.57
BS32c w/c (có vỏ) 6-10-15-20-30A 1.5 4.17
MCCB 3P
ABN53c 15-20-30-40-50A 18 32.39
ABN63c 60A 18 37.83
ABN103c 15,20,30,40,50,60,75,100A 22 43.04
ABN203c 100,125,150,175,200,225,250A 30 81.74
ABN403c 250-300-350-400A 42 205.22
ABN803c 500-630A 45 404.35
ABN803c 700-800A 45 465.22
ABS33c 5A-10A 14 33.04
ABS53c 15-20-30-40-50A 22 37.61
ABS103c 15,20,30,40,50,60,75,100,125A 42 60.65
ABS203c 125,150,175,200,225,250A 42 101.74
ABS403c 250-300-350-400A 65 223.91
ABS803c 500-630A 75 500.00
ABS803c 700-800A 75 569.57
ABS1003b 1000A 65 1,008.70
ABS1203b 1200A 65 1,100.00
TS1000N 3P 1000A 50 1,956.52
TS1250N 3P 1250A 50 2,000.00
TS1600N 3P 1600A 50 2,217.39
TS1000H 3P 1000A 70 2,000.00
TS1250H 3P 1250A 70 2,043.48
TS1600H 3P 1600A 70 2,260.87
TS1000L 3P 1000A 150 2,391.30
MCCB 3P Current adjustable (0.7-0.85-1.0) x ln max
ABS103c FMU 20-25-32-40-50-63-80-100-125A 37 76.09
ABS203c FMU 100-125-160-200-250A 37 107.83
MCCB 3P Current adjustable (0.8~1) x ln max
ABE 103G 63-80-100A 16 65.22
ABS 203G 200A 25 96.52
MCCB Accessories
  SHT for ABN/S50~250AF   31.30
Shunt Trip SHT for ABN/S400~800AF   36.96
(SHT) SHT for ABS1003b~1204b   39.13
  SHT for TS1000~1600   40.00
  UVT for ABN/S50~250AF   39.13
Under Vol. Trip UVT for ABN/S400~800AF   42.17
(UVT) UVT for ABS1003b~1204b   47.83
  UVT for TS1000~1600   52.17
  AX for ABN/S50~250AF   12.17
Auxiliary switch AX for ABN/S400~800AF   18.26
(AX) AX for ABS1003b~1204b   19.57
  AL for ABN/S50~250AF   12.17
Alarm switch AL for ABN/S400~800AF   18.26
(AL) AL for ABS1003b~1204b   19.57
AL & AX AL/AX for ABN/S50~250AF   26.09
  MOP M1 for ABN52c~104c   123.91
On/Off cho MCCB MOP M2 for ABS/H103c~104c   130.43
MOP M3 for ABN/S/H202c~204c 163.04
Motor operator:  MOP M4 for ABN/S/H402c~404c 221.74
(MOP) MOP M5 for ABN/S/H802c~804c 265.22
  MOP M6 for ABS1003b~1204b   326.09

 

MCCB 4P
Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán
ABN54c 15-20-30-40-50A 18 46.09
ABN104c 15,20,30,40,50,60,75,100A 22 55.22
ABN204c 125,150,175,200,225,250A 30 103.26
ABN404c 250-300-350-400A 42 249.13
ABN804c 500-630 45 469.57
ABN804c 700-800A 45 556.52
ABS54c 15-20-30-40-50A 22 47.83
ABS104c 20,30,40,50,60,75,100,125A 42 71.74
ABS204c 150,175,200,225,250A 42 121.74
ABS404c 250-300-350-400A 65 282.61
ABS804c 500-630A 75 621.74
ABS804c 800A 75 708.70
ABS1004b 1000A 65 1,152.17
ABS1204b 1200A 65 1,239.13
TS1000N 4P 1000A 50 2,043.48
TS1250N 4P 1250A 50 2,173.91
TS1600N 4P 1600A 50 2,434.78
MCCB 4P Current adjustable (0.7,0.85,1.0)xln max
ABS104c FMU 20,25,32,40,50,63,80,100,125A 37 82.61
ABS204c FMU 100-125-160-200-250A 37 134.78
 ELCB 2P
Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán
32GRc 15-20-30A 1.5 12.96
32GRhd 15-20-30A 2.5 11.83
32KGRd 15-20-30A 2.5 12.96
EBS52Fb 40-50A 5 23.04
EBE102Fb 60-75-100A 5 40.87
EBN52c 30-40-50A 30 54.78
EBN102c 60-75-100A 35 73.04
EBN202c 125,150,175,200,225,250A 65 160.43
ELCB 3P
EBN53c 15,20,30,40,50A 14 69.57
EBN103c 60,75,100A 18 86.09
EBN203c 125,150,175,200,225,250A 26 183.91
EBN403c 250-300-350-400A 37 346.09
EBN803c 500,630A 37 617.39
EBN803c 800A 37 760.87
ELCB 4P
EBN104c 15,20,30,40,50,60,75,100A 18 123.91
EBS104c 15,20,30,40,50,60,75,100,125A 37 141.74
EBS204c 125,150,175,200,225,250A 37 273.04
EBN404c 250,300,350,400A 37 500.00
MCCB Accessories
  DH100-S for ABN103c   19.57
  DH125-S for ABS125c   20.43
         (Handle) DH250-S for ABH250c   20.87
  N~70S for ABN403c   39.13
  EH125-S for ABS125c   29.13
EH250-S for ABN250c   30.00
  E-70U-S for ABN403c   63.91
E-80U-S for ABN803c   73.04
  MI-13S for ABN53~103c   26.09
  MI-23S for ABS103c   26.52
Mechanical interlock MI-33S for ABN/S203c   26.96
  MI-43S for ABN/S403c   39.13
  MI-83S for ABN/S803c   43.48
  IB-13 for ABN52~103c   0.39
  IB-23 for ABS103c~ABN/S203c 0.78
Insulation barrier IBL-400 for ABN/S403c   1.39
(IB) IBL800 for ABS803c/TS630 1.52
  Barrier insulation for ABS1200b 1.65
  Busbar for ABN/S803c   32.61
       

 តារាងតម្លៃខាងលើមិនទាន់រួមមានពន្ធ័10% VAT