ស៊េរី PLC S7-400 សម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្វ័យប្រវត្តិកម្មធំ។ ស៊ីភីយូធម្មតា 412 ស៊ីភីយូ 414 CPU 416

PLC S7-400 Siemens