ស៊េរី PLC S7-300 សម្រាប់ប្រព័ន្ធបញ្ជាមធ្យម។ ស៊ីភីយូទូទៅ: ស៊ីភីយូ 312, ស៊ីភីយូ 313, ស៊ីភីយូ 314, ស៊ីភីយូ 315

PLC S7-300 Siemens