អតិបរមា 384 IO, បញ្ជូនទិន្ន័យ, 512 Timer, 235 counter, 8000 data register, បញ្ជូនទិន្នន័យផ្ទៃក្នុង 7680, ការធ្វើសមាហរណកម្មពេលវេលាពិត (RTC)

PLC FX3G Mitsu