ក្រុមហ៊ុន PLC Mitsubishi FX1S: 30IO អតិបរមា 64 ម៉ោងកំណត់ចំនួន 32 គ្រឿងចុះបញ្ជីទិន្នន័យ 256 បញ្ជូនខាងក្នុង 512 ជាមួយនឹងការធ្វើសមាហរណកម្មពិតប្រាកដ (RTC)

PLC FX1S Mitsu