ឧបករណ៍បញ្ជាកាប៉ាស៊ីទ័រ SK

ឧបករណ៍បញ្ជាកាប៉ាស៊ីទ័រ SK

ឧបករណ៍បញ្ជាកាប៉ាស៊ីទ័រ - SK បញ្ញត្តិករណ៍ថាមពល SK: SK4 (QR-T4), SK6 (QR-P6), SK12 (QR-P12)