ឧបករណ៍បញ្ជាកាប៉ាស៊ីទ័រ Shizuki PFR

ឧបករណ៍បញ្ជាកាប៉ាស៊ីទ័រ Shizuki

អ្នកសម្របសម្រួលកត្តាថាមពល Shizuki Q-AUTOMAT / V 6 ជំហាន (MS-6Q), 8 ជំហាន (MS-8Q), 12 ជំហាន (MS-12Q)