ម៉ែត្រ Selec digital meter (panel meter) វិមាត្រឌីជីថល Selec: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, kWh, kVAh & kVArh

ម៉ែត្រSelec
ទំព័រ​ទី 1 ​ទាំងអស់ 2 ទំព័រ
ទី 1 - 24 (សរុប39)

Selec AC RS485 RS232 ISO

Selec AC-RS485-RS232-ISO . កម្មវីធីផ្លាសផ្តូរ RS485-232

តម្លៃលក់177,105 ៛

Selec EM306

Selec EM306: Energy Meter រង្វាស់ អគ្គីសនី 3 ហ្វា, បង្ហាញ់6 Led 7 ចង្រ្ចៀក, ដំឡើងមេគុណ CT ដល់ ...

តម្លៃលក់249,705 ៛

Selec EM306 A

Selec EM306-A: Energy Meter រង្វាស់ អគ្គីសនី 3 ហ្វា, បង្ហាញ់6 Led 7 ចង្រ្ចៀក, ដំឡើងមេគុណ CT ដល់ ...

តម្លៃលក់249,705 ៛

Selec EM306 C

Selec EM306-C: Energy Meter ម៉ែត្រថាមពល (Kwh), បង្ហាញលេខ 6 ខ្ទង់នៃ 7 ចម្រៀក LED, ...

តម្លៃលក់427,905 ៛

Selec EM368 C

Selec EM368-C:រង្វាស់ Pf, kWh, kVArh, kVAh, អថេរkW & kVAr, បង្ហាញ 8 លេខ, LCD មានទំនាក់ទំនង RS485

Selec EnView

កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យថាមពល Selec EN-VIEW

តម្លៃលក់649,005 ៛

Selec MA12AC

Selec MA12AC : នាឡិកាឌីជីថលបង្ហាញ់ដោយ LED​​ 7 ចម្រៀក ។

តម្លៃលក់130,905 ៛

Selec MA12DC

Selec MA12DC: នាឡិកាឌីជីថលបង្ហាញ់ដោយ LED​​ 7 ចម្រៀក ។

តម្លៃលក់115,505 ៛

Selec MA201

Selec MA201: Digital Panel Meter នាទ្បិការវាសចរន្តវិលជុំវិញ, បង្ហាញ់LCD 4 លេខ និង ភាគរយ0- 100%. ...

តម្លៃលក់97,905 ៛

Selec MA202

Selec MA202: ampe metter នាទ្បីការទូភ្លើងឌីជីថលបង្ហាញតាមLED 7 ចង្រៀក.

តម្លៃលក់62,705 ៛

Selec MA2301

Selec MA2301: នាទ្បិការវាសចរន្តវិលជុំវិញ, បង្ហាញ់LCD 4 លេខ និង ភាគរយ0- 100%. ...

តម្លៃលក់117,705 ៛

Selec MA302

Selec MA302: ampe metter នាទ្បីការទូភ្លើងឌីជីថលបង្ហាញតាមLED 7 ចង្រៀក.

តម្លៃលក់62,705 ៛

Selec MA302AC

Selec MA302AC: នាឡិកាឌីជីថលបង្ហាញ់ដោយ LED​​ 7 ចម្រៀក ។

តម្លៃលក់130,905 ៛

Selec MA302DC

Selec MA302DC:នាឡិកាឌីជីថលបង្ហាញ់ដោយ LED​​ 7 ចម្រៀក ។

តម្លៃលក់107,805 ៛

Selec MA501

Selec MA501: Digital Panel Meter នាទ្បិការវាសចរន្តវិលជុំវិញ, បង្ហាញ់ LCD 4 លេខនិងភាគរយ 0- 100%. ...

តម្លៃលក់88,005 ៛

Selec MF16

Selec MF16 : Digital Frequency Meter - Digital Panel Meter នាទ្បីការទូភ្លើងឌីជីថលបង្ហាញតាមLED 7 ...

តម្លៃលក់67,105 ៛

Selec MF216

Selec MF216: Digital Frequency Meter នាទ្បីការទូភ្លើងឌីជីថលបង្ហាញតាមLED 7 ចង្រៀក.

តម្លៃលក់69,305 ៛

Selec MF316

Selec MF316: Digital Frequency Meter នាទ្បីការទូភ្លើងឌីជីថលបង្ហាញតាមLED 7 ចង្រៀក.

តម្លៃលក់69,305 ៛

Selec MFM374

MFM374: នាទ្បីការកាប៉ាស៊ីទ័រអគ្គីសនីពហុមុខងារ (multi function electronic meter): វ៉ិល, អំបែ, ...

តម្លៃលក់654,505 ៛

Selec MFM383

MFM383: នាទ្បីការកាប៉ាស៊ីទ័រអគ្គីសនីពហុមុខងារ : វ៉ិល, អំបែ, សមត្ថភាព, cosphi, ប្រេកង់, ...

តម្លៃលក់440,005 ៛

Selec MFM383A

Selec MFM383A : រង្វាស់: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr,និង រង្វាស់អថេរ kWh (អោយទាំង1ហ្វានិង3 ហ្វា).

តម្លៃលក់355,305 ៛

Selec MFM383AC

Selec MFM383AC :នាទ្បីការកាប៉ាស៊ីទ័រអគ្គីសនីពហុ3 ហ្វា, បង្ហាញ 3 ជួរដេក x 4 ដំទ្បើងមេគុណCT, PT ។ ...

តម្លៃលក់431,205 ៛

Selec MFM383C

MFM383C: នាទ្បីការកាប៉ាស៊ីទ័រអគ្គីសនីពហុមុខងារ : វ៉ិល, អំបែ, សមត្ថភាព, cosphi, ប្រេកង់, ...

តម្លៃលក់535,705 ៛

Selec MFM384

MFM384: MFM384: នាទ្បីការទូអគ្គីសនីពហុមុខងារ (multi function electronic meter): វ៉ិល, អំបែ, ...

តម្លៃលក់654,505 ៛
ទំព័រ​ទី 1 ​ទាំងអស់ 2 ទំព័រ