ម៉ែត្រទរ័បន្ទះ Panel meter

ម៉ែត្រទរ័បន្ទះ

នាឡិកាបន្ទះអេឡិចត្រូនិកដូចជានាឡិការវ៉ាត់ម៉ែត្រមេដែកនាឡិកាជាច្រើនដែលជាឧបករណ៍ដែលត្រូវប្រើនៅលើបន្ទះអេឡិចត្រូនិចដើម្បីបង្ហាញប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធ។ នេះអាចជួយអ្នកប្រើវិភាគគុណភាពនៃថាមពលហើយនៅពេលមានបញ្ហាឬបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ្នកប្រើអាចយល់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមព័ត៌មាន។

ត្រូវបានប្រើសម្រាប់វាស់វ៉ុលបច្ចុប្បន្នថាមពលអគ្គិសនីថាមពល ... ឈ្មោះយីហោ: Selec, Mikro, Ilec, Autonics, Risesun, Taiwan meter, CNC, Dixsen...