គ្រឿងផ្សំនៃទូអគ្គិសនី Panel accessories

គ្រឿងផ្សំនៃទូអគ្គិសនី

រួមមាន ILEC, LEIPOLE, HANYOUNG, YOUNGSUNG, CNC, Taiwan metter ... ....

គ្រឿងផ្សំនៃទូអគ្គិសនី Panel accessories លំអិតអំពីទំនិញ
ត្រង់ស្វួរ ត្រង់ស្វួរ MCT,PCT,MR,RCT
នាទ្បិការទូរភ្លើង នាទ្បិការ Ampe នាទ្បិការ volt
គ្រឿងដំទ្បើងទូរភ្លើង ក្បាលកូស ជ័រកូស ដង្គៀបទូរភ្លើង ឆ្អឹង ឆ្អឹងទ្រ ដុំទ្រ
Busbar សម្ពោនធ្វើទូរភ្លើង