ឌីហ្សង់ទ័រ MCB Schneider : 1P, 2P, 3P, 4P. 4.5kA, 6kA, 10kA. EZ9, IC60, IK60

Schneider
ទំព័រ​ទី 1 ​ទាំងអស់ 30 ទំព័រ
ទី 1 - 24 (សរុប718)

Schneider A9A26924 ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC OC CONTAC

Schneider A9A26924 ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC OC CONTAC

តម្លៃលក់69,000 ៛

Schneider A9A26927 ACTI9 ISD 240-415VAC 24-130VDC FAULT CON

Schneider A9A26927 ACTI9 ISD 240-415VAC 24-130VDC FAULT CON

តម្លៃលក់69,000 ៛

Schneider A9A26929 ACTI9 IOF SD-OF 240-415VAC 24-130VDC DOU

Schneider A9A26929 ACTI9 IOF SD-OF 240-415VAC 24-130VDC DOU

តម្លៃលក់73,000 ៛

Schneider A9A26946 ACTI9 IMX-OF 100-415VAC 110-130VDC SHUNT

Schneider A9A26946 ACTI9 IMX-OF 100-415VAC 110-130VDC SHUNT

តម្លៃលក់273,000 ៛

Schneider A9A26947 ACTI9 IMX-OF 48VAC 48VDC SHUNT RELEASE W

Schneider A9A26947 ACTI9 IMX-OF 48VAC 48VDC SHUNT RELEASE W

តម្លៃលក់260,000 ៛

Schneider A9A26948 ACTI9 IMX-OF 12-24VAC 12-24VDC SHUNT REL

Schneider A9A26948 ACTI9 IMX-OF 12-24VAC 12-24VDC SHUNT REL

តម្លៃលក់260,000 ៛

Schneider A9A26960 ACTI9 IMN 220-240VAC UNDERVOLTAGE RELEAS

Schneider A9A26960 ACTI9 IMN 220-240VAC UNDERVOLTAGE RELEAS

តម្លៃលក់319,000 ៛

Schneider A9A26961 ACTI9 IMN 48VAC UNDERVOLTAGE RELEASE FOR

Schneider A9A26961 ACTI9 IMN 48VAC UNDERVOLTAGE RELEASE FOR

តម្លៃលក់237,000 ៛

Schneider A9A26963 ACTI9 IMNS 220-240VAC UNDERVOLTAGE RELEA

Schneider A9A26963 ACTI9 IMNS 220-240VAC UNDERVOLTAGE RELEA

តម្លៃលក់291,000 ៛

Schneider A9A27062 ACTI9 5X SPACER 9MM IC60 IID ICT

Schneider A9A27062 ACTI9 5X SPACER 9MM IC60 IID ICT

តម្លៃលក់60,000 ៛

Schneider A9F74106

A9F74106: Acti 9 iC60N - MCB 1 ហ្វា - 6A - 6kA, 230V របស់ Schneider

តម្លៃលក់31,905 ៛

Schneider A9F74106 ACTI9 IC60N 1P 6A C MCB

Schneider A9F74106 ACTI9 IC60N 1P 6A C MCB

តម្លៃលក់29,000 ៛

Schneider A9F74110

A9F74110: Acti 9 iC60N - MCB 1 ហ្វា - 10A - 6kA, 230V របស់ Schneider

តម្លៃលក់31,905 ៛

Schneider A9F74110 ACTI9 IC60N 1P 10A C MCB

Schneider A9F74110 ACTI9 IC60N 1P 10A C MCB

តម្លៃលក់29,000 ៛

Schneider A9F74116

A9F74116: Acti 9 iC60N - MCB 1 ហ្វា - 16A - 6kA, 230Vរបស់ Schneider

តម្លៃលក់31,905 ៛

Schneider A9F74116 ACTI9 IC60N 1P 16A C MCB

Schneider A9F74116 ACTI9 IC60N 1P 16A C MCB

តម្លៃលក់29,000 ៛

Schneider A9F74120

A9F74120: Acti 9 iC60N - MCB 1 ហ្វា - 20A - 6kA, 230V របស់ Schneider

តម្លៃលក់31,905 ៛

Schneider A9F74120 ACTI9 IC60N 1P 20A C MCB

Schneider A9F74120 ACTI9 IC60N 1P 20A C MCB

តម្លៃលក់29,000 ៛

Schneider A9F74125

A9F74125: Acti 9 iC60N - MCB 1 ហ្វា - 25A - 6kA, 230V របស់ Schneider

តម្លៃលក់31,905 ៛

Schneider A9F74125 ACTI9 IC60N 1P 25A C MCB

Schneider A9F74125 ACTI9 IC60N 1P 25A C MCB

តម្លៃលក់29,000 ៛

Schneider A9F74132

A9F74132: Acti 9 iC60N - MCB 1 ហ្វា - 32A - 6kA, 230V របស់ Schneider

តម្លៃលក់34,105 ៛

Schneider A9F74132 ACTI9 IC60N 1P 32A C MCB

Schneider A9F74132 ACTI9 IC60N 1P 32A C MCB

តម្លៃលក់31,000 ៛

Schneider A9F74140

A9F74140: Acti 9 iC60N - MCB 1 ហ្វា - 40A - 6kA, 230V របស់ Schneider

តម្លៃលក់39,605 ៛

Schneider A9F74140 ACTI9 IC60N 1P 40A C MCB

Schneider A9F74140 ACTI9 IC60N 1P 40A C MCB

តម្លៃលក់36,000 ៛
ទំព័រ​ទី 1 ​ទាំងអស់ 30 ទំព័រ