គ្រឿងបន្លាស់ MCB, គ្រឿងបន្លាស់ CB ថែប

MCB គ្រឿងបន្លាស់

ABB S2-UA220

ABB S2-UA220

តម្លៃលក់248,605 ៛

ABB S2-UA220

ABB S2-UA220

តម្លៃលក់248,605 ៛

ABB S2-UA24

ABB S2-UA24

តម្លៃលក់248,605 ៛

ABB S2-UA24

ABB S2-UA24

តម្លៃលក់248,605 ៛

ABB S2C-A1

ABB S2C-A1

តម្លៃលក់134,205 ៛

ABB S2C-A2

ABB S2C-A2

តម្លៃលក់134,205 ៛

ABB S2C-H6R

ABB S2C-H6R

តម្លៃលក់39,605 ៛

ABB S2C-S/H6R

ABB S2C-S/H6R

តម្លៃលក់59,405 ៛

ABB SZ-6/3

ABB SZ-6/3

តម្លៃលក់8,805 ៛

ABB SZ-KLB 12

ABB SZ-KLB 12

តម្លៃលក់20,905 ៛

ABB SZ-KLB 16

ABB SZ-KLB 16

តម្លៃលក់29,705 ៛

ABB SZ-KLB 24

ABB SZ-KLB 24

តម្លៃលក់27,505 ៛

ABB SZ-KLB 8

ABB SZ-KLB 8

តម្លៃលក់17,605 ៛

ABB SZ-Ktr

ABB SZ-Ktr

តម្លៃលក់2,205 ៛

ABB SZ-Ktr

ABB SZ-Ktr

តម្លៃលក់2,205 ៛