ឌីហ្សង់ទ័រ MCB LS - LS MCB 1P, 2P, 3P, 4P, from 6A to 125A: BKN, BKN-b, BKH...

LS

LS BKH-1P

LS BKH-1P: 80-125A (កាត់បន្ទាត់ 10kA)

តម្លៃលក់45,105 ៛

LS BKH-2P

LS BKH-2P: 80-125A (កាត់បន្ទាត់10kA)

តម្លៃលក់97,905 ៛

LS BKH-3P

LS BKH-3P: 80-125A (កាត់បន្ទាត់10kA)

តម្លៃលក់156,205 ៛

LS BKH-4P

LS BKH-4P: 80-125A (កាត់បន្ទាត់ 10kA)

តម្លៃលក់201,305 ៛

LS BKN-1P

LS BKN-1P: CB 6A -10A -16A -20A -25A -32A -40A -50A -63A (បន្ទាត់កាត់ 6kA)

តម្លៃលក់16,505 ៛

LS BKN-2P

LS BKN-2P: ឌីហ្សង់ទ័រ MCB 6A -10A -16A -20A -25A -32A -40A -50A -63A (បន្ទាត់កាត់ 6kA)

តម្លៃលក់35,205 ៛

LS BKN-3P

LS BKN-3P: ឌីហ្សង់ទ័រ MCB 6A -10A -16A -20A -25A -32A -40A -50A -63A (បន្ទាត់កាត់ 6kA)

តម្លៃលក់56,105 ៛

LS BKN-4P

LS BKN-4P: MCB 6A -10A -16A -20A -25A -32A -40A -50A -63A (បន្ទាត់កាត់ 6kA)

តម្លៃលក់86,905 ៛

LS BKN-b-1P

LS BKN-b-1P: CB 6A -10A -16A -20A -25A -32A -40A -50A - 63A (បន្ទាត់កាត់ 10kA)

តម្លៃលក់24,205 ៛

LS BKN-b-2P

LS BKN-b-2P: MCB 6A -10A -16A -20A -25A -32A -40A -50A -63A (កាត់បន្ទាត់ 10kA)

តម្លៃលក់51,705 ៛

LS BKN-b-3P

LS BKN-b-3P: MCB 6A -10A -16A -20A -25A -32A -40A -50A -63A (កាត់បន្ទាត់ 10kA)

តម្លៃលក់83,605 ៛

LS BKN-b-4P

LS BKN-b-4P: 6A -10A -16A -20A -25A -32A -40A -50A -63A (កាត់បន្ទាត់10kA)

តម្លៃលក់125,405 ៛