ឌីហ្សង់ទ័រ MCB C&S (ឥណ្ឌា): 1P, 2P, 3P, 4P ។ ខ្សែកោង B, C, D ពី 0.5 ទៅ 125A, Icu 6kA, 10kA, KEMA វិញ្ញាបនបត្រ។

ឌីហ្សង់ទ័រ MCB - C&S