ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីតូច / ឌីសង់ទ័រ MCB

ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីតូច MCB

ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីតូច MCB ចំណាត់ថ្នក់បច្ចុប្បន្នពី 125A និងខាងក្រោម។ វាត្រូវបានប្រើជាធម្មតាសម្រាប់ផ្ទះនិងការិយាល័យ។ ម៉ាកល្បីម៉ាក MCB: C&S, Sino, Panasonic, LS, Mitsubishi, Siemens, Schneider, ABB, Teco, Chint, Shihlin ...