សំភារះតម្រង Donaldson Filter (Filtration solutions)ផលិតនូវអាមេរិក (USA)
ទំព័រ​ទី 1 ​ទាំងអស់ 3 ទំព័រ
ទី 1 - 24 (សរុប51)

Donaldson B105012

តម្រងខ្យល់ donaldson B105012

Donaldson B105036

តម្រងខ្យល់ donaldson B105036

Donaldson B120376

តម្រងខ្យល់ donaldson B120376

Donaldson B120472

តម្រងខ្យល់ donaldson B120472

Donaldson F10P20A

តម្រងប្រេង វិស្វកម្ម MP FILTRI MF1002P25NB F10P20A MF1002P25NBP01 96009814

Donaldson F10P20A MF1002P25NBP01

តម្រងប្រេង វិស្វកម្ម MP FILTRI MF1002P25NB F10P20A MF1002P25NBP01 96009814

Donaldson P166135

តម្រងប្រេង វិស្វកម្ម ALLISON 23018853 23049374 1909016 29510912 E12968896 P166135

Donaldson P167889

តម្រងប្រេង វិស្វកម្ម P167889 R928016831 MP5340 8900EAL252N1

Donaldson P170309

តម្រងប្រេង វិស្វកម្ម 1303212 3I1770 FLTR0735 P170311 P170313 P170309

Donaldson P170311

តម្រងប្រេង វិស្វកម្ម 1303212 3I1770 FLTR0735 P170311 P170313 P170309

Donaldson P170737

តម្រងប្រេង P170737 ប្រើអោយ KENWORTH C500 និង LIEBHERR LTM1160

Donaldson P173238

តម្រងប្រេងកាចដៃ HITACHI 4207841 2655742471 P173238 PT8451-MPG HF7954

Donaldson P181106

តម្រងខ្យល់ CATERPILLAR G333 CATERPILLAR 3306 G343

Donaldson P500149

តម្រងខ្យល់ P500149 ប្រើអោយមាសីស្វាន់ TAMROCK (88021199)

Donaldson P500207

តម្រងខ្យល់ VOLVO 3826215 38262150 865152 VOE3826215 P500207

Donaldson P502504

តម្រងប្រេង CATERPILLAR 2719385 2998229

Donaldson P550057

តម្រងប្រេង ATLAS COPCO 2900535300 P550057

ទំព័រ​ទី 1 ​ទាំងអស់ 3 ទំព័រ