រ៉ីឡេ Idec Relay បញ្ជូនបន្ត IDEC: RJ1S, RJ2S, RM2S, RY4S, RM2S, RU4S, RR2P, ...

ឧបករណ៍ IDEC
ទំព័រ​ទី 1 ​ទាំងអស់ 2 ទំព័រ
ទី 1 - 24 (សរុប26)

Idec RH2B

Idec - RH2B: Relay រ៉ីឡេ ប្រភេទធំ, ២ បង្គោល, Imax = 10A, 8 ជើងផ្ទះល្វែងធំ ...

តម្លៃលក់23,105 ៛

Idec RH4B

Idec-RH4B: Relay រ៉ីឡេ ប្រភេទធំ, ៤ បង្គោល, Imax = 10A, 14 ជើងផ្ទះល្វែងធំ ...

តម្លៃលក់61,605 ៛

Idec RJ1S

Idec - RJ1S: Relay រ៉ីឡេ ប្រភេទតូច, 1 បង្គោល, Imax = 12A, 5 ...

តម្លៃលក់20,905 ៛

Idec RJ2S

Idec - RJ2S: Relay រ៉ីឡេ ប្រភេទតូច, ២ បង្គោល, Imax = 8A, 8 ...

តម្លៃលក់20,905 ៛

Idec RR2P

Idec - RR2P: Relay រ៉ីឡេ ប្រភេទធំ, ២ បង្គោល, Imax = 10A, 8 ជើងជុំ ...

តម្លៃលក់38,505 ៛

Idec RR3P

Idec - RR3P: Relay រ៉ីឡេ ប្រភេទធំ, 3 បង្គោល, Imax = 10A, 8 ជើងជុំ ...

Idec RU2S

Idec - RU2S: Relay រ៉ីឡេ ប្រភេទធំ, ២ បង្គោល, Imax = 10A, 8 ...

តម្លៃលក់18,705 ៛

Idec RU4S

Idec - RU4S: Relay រ៉ីឡេ ប្រភេទធំ, 4 បង្គោល, Imax = 6A, 14 ...

តម្លៃលក់22,005 ៛

Idec RY4S

Idec - RY4S: Relay រ៉ីឡេ ប្រភេទធំ, ៤ បង្គោល, Imax = 5A, 8 ...

តម្លៃលក់17,605 ៛

Idec-RM2S

Idec - RM2S: Relay រ៉ីឡេ ប្រភេទធំ, ២ បង្គោល, Imax = 5A, 8 ...

តម្លៃលក់16,505 ៛

Terminal Idec-BA111T

Terminal Idec-BA111T ឧបករណ៏ភ្ជាប់

Terminal Idec-BA211T

Terminal Idec-BA211T ឧបករណ៏ភ្ជាប់

Terminal Idec-BA311T

Terminal Idec-BA411S ឧបករណ៏ភ្ជាប់

Terminal Idec-BA411S

Terminal Idec-BA411S ឧបករណ៏ភ្ជាប់

Terminal Idec-BA611S

Terminal Idec-BA611S ឧបករណ៏ភ្ជាប់

Terminal Idec-BA711S

Terminal Idec-BA711S ឧបករណ៏ភ្ជាប់

Terminal Idec-BA811S

Terminal Idec-BA811S ឧបករណ៏ភ្ជាប់

Terminal Idec-BA911S

Terminal Idec-BA911S ឧបករណ៏ភ្ជាប់

ដុំ Idec - SJ

ដុំ Idec - SJ: ដុំសម្រាប់អោយ Relay រ៉ីឡេ RJ1S, RJ2S

តម្លៃលក់8,805 ៛

ដុំ Idec - SM

ដុំ Idec - SM: ដុំសម្រាប់អោយ Relay រ៉ីឡេ RM2S, RU2S, RY4S, RU4S

តម្លៃលក់8,805 ៛

ដុំ Idec-SH

ដុំ Idec-SH: ដុំ សម្រាប់អោយ Relay រ៉ីឡេ RH2B, RH4B

តម្លៃលក់18,705 ៛

ដុំ Idec-SR

ដុំ Idec-SR: ដុំសម្រាប់អោយ Relay រ៉ីឡេ RR2P, RR3P

តម្លៃលក់8,805 ៛
ទំព័រ​ទី 1 ​ទាំងអស់ 2 ទំព័រ