រ៉ីទ្បែមធ្យម Schneider និងជើង relay ចរន្ត RXG - Miniature relay

រ៉ីទ្បែមធ្យម Schneider

RXG Relays
ចរន្តបញ្ជូនតតូចដែលមានចរន្តពី 5A ទៅ 10A
- ទទឹង 16 មម
- 1CO ឬ 2CO
- សូចនាករ LED ស្ថានភាព (តាមប្រភេទ)
- សញ្ញាទង់ជាតិទំនាក់ទំនង (ដែលមាន)
- ចុចប៊ូតុងដើម្បីព្យាយាមទាក់ទងដោយខ្លួនឯង (ដោយប្រភេទ)
- សមស្របជាការបញ្ជូនតមធ្យមសម្រាប់ទិន្នផល PLC, រក្សាទុកកន្លែងគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ទំព័រ​ទី 1 ​ទាំងអស់ 3 ទំព័រ
ទី 1 - 24 (សរុប60)

Schneider RXM2AB1B7 Miniature relay 2 CO 24 V AC

Schneider RXM2AB1B7 Miniature relay 2 CO 24 V AC

តម្លៃលក់27,000 ៛

Schneider RXM2AB1BD Miniature relay 2 CO 24 V DC

Schneider RXM2AB1BD Miniature relay 2 CO 24 V DC

តម្លៃលក់25,000 ៛

Schneider RXM2AB1ED Miniature relay 2 CO 48 V DC

Schneider RXM2AB1ED Miniature relay 2 CO 48 V DC

តម្លៃលក់25,000 ៛

Schneider RXM2AB1F7 Miniature relay 2 CO 120 V AC

Schneider RXM2AB1F7 Miniature relay 2 CO 120 V AC

តម្លៃលក់27,000 ៛

Schneider RXM2AB1FD Miniature relay 2 CO 110 V DC

Schneider RXM2AB1FD Miniature relay 2 CO 110 V DC

តម្លៃលក់25,000 ៛

Schneider RXM2AB1JD Miniature relay 2 CO 12 V DC

Schneider RXM2AB1JD Miniature relay 2 CO 12 V DC

តម្លៃលក់25,000 ៛

Schneider RXM2AB1P7 Miniature relay 2 CO 230 V AC

Schneider RXM2AB1P7 Miniature relay 2 CO 230 V AC

តម្លៃលក់27,000 ៛

Schneider RXM2AB2B7 Miniature relay 2 CO with LED 24 V AC

Schneider RXM2AB2B7 Miniature relay 2 CO with LED 24 V AC

តម្លៃលក់29,000 ៛

Schneider RXM2AB2BD Miniature relay 2 CO with LED 24 V DC

Schneider RXM2AB2BD Miniature relay 2 CO with LED 24 V DC

តម្លៃលក់27,000 ៛

Schneider RXM2AB2E7 Miniature relay 2 CO with LED 48 V AC

Schneider RXM2AB2E7 Miniature relay 2 CO with LED 48 V AC

តម្លៃលក់29,000 ៛

Schneider RXM2AB2ED Miniature relay 2 CO with LED 48 V DC

Schneider RXM2AB2ED Miniature relay 2 CO with LED 48 V DC

តម្លៃលក់27,000 ៛

Schneider RXM2AB2F7 Miniature relay 2 CO with LED 120 V AC

Schneider RXM2AB2F7 Miniature relay 2 CO with LED 120 V AC

តម្លៃលក់29,000 ៛

Schneider RXM2AB2FD Miniature relay 2 CO with LED 110 V DC

Schneider RXM2AB2FD Miniature relay 2 CO with LED 110 V DC

តម្លៃលក់29,000 ៛

Schneider RXM2AB2JD Miniature relay 2 CO with LED 12 V DC

Schneider RXM2AB2JD Miniature relay 2 CO with LED 12 V DC

តម្លៃលក់27,000 ៛

Schneider RXM2AB2P7 MINIATURE RELAY LED 2C/O 230VAC

Schneider RXM2AB2P7 MINIATURE RELAY LED 2C/O 230VAC

តម្លៃលក់29,000 ៛

Schneider RXM3AB1B7 Miniature relay 3 CO 24 V AC

Schneider RXM3AB1B7 Miniature relay 3 CO 24 V AC

តម្លៃលក់30,000 ៛

Schneider RXM3AB1BD Miniature relay 3 CO 24 V DC

Schneider RXM3AB1BD Miniature relay 3 CO 24 V DC

តម្លៃលក់29,000 ៛

Schneider RXM3AB1E7 Miniature relay 3 CO 48 V AC

Schneider RXM3AB1E7 Miniature relay 3 CO 48 V AC

តម្លៃលក់30,000 ៛

Schneider RXM3AB1ED Miniature relay 3 CO 48 V DC

Schneider RXM3AB1ED Miniature relay 3 CO 48 V DC

តម្លៃលក់29,000 ៛

Schneider RXM3AB1F7 Miniature relay 3 CO 120 V AC

Schneider RXM3AB1F7 Miniature relay 3 CO 120 V AC

តម្លៃលក់30,000 ៛

Schneider RXM3AB1FD Miniature relay 3 CO 110 V DC

Schneider RXM3AB1FD Miniature relay 3 CO 110 V DC

តម្លៃលក់30,000 ៛

Schneider RXM3AB1JD Miniature relay 3 CO 12 V DC

Schneider RXM3AB1JD Miniature relay 3 CO 12 V DC

តម្លៃលក់29,000 ៛

Schneider RXM3AB1P7 Miniature relay 3 CO 230 V AC

Schneider RXM3AB1P7 Miniature relay 3 CO 230 V AC

តម្លៃលក់30,000 ៛

Schneider RXM3AB2B7 Miniature relay 3 CO with LED 24 V AC

Schneider RXM3AB2B7 Miniature relay 3 CO with LED 24 V AC

តម្លៃលក់32,000 ៛
ទំព័រ​ទី 1 ​ទាំងអស់ 3 ទំព័រ